Gedragscode is stap in goede richting

Voor het Outsource Magazine hebben wij het volgende artikel geschreven over de onlangs
door Stichting Platform Outsourcing Nederland gepubliceerde Gedragscode bij overgang van medewerkers in een uitbesteding.

Bekijk het origineel hier in PDF.

In het afgelopen najaar heeft het Platform Outsourcing Nederland (PON) de ‘Gedragscode Overgang van medewerkers bij een heruitbe- steding’ (tweedegeneratieoutsour- cing) gepubliceerd. Goed dat het er is. Het regelt het transitieproces
van medewerkers van de ene (de latende) naar de andere (de verkrij- gende) leverancier, en de rol van de uitbesteder hierin. Maar als het tran- sitieproces is geregeld, zijn dan alle catches en pitholes van het perso- nele gedeelte in een tweedegenera- tieoutsourcing voorkomen? Helaas niet. Wat het nog niet regelt is het ondervangen van grote belangente- genstellingen en de daaraan verbon- den kosten voor de uitbesteder.

In een outsourcing zijn er twee partijen die op een aantal vlakken tegengestelde belangen hebben. In een heruitbesteding zijn dat er drie, waarvan twee leveran- ciers. En de belangen van – met name – de leveranciers lopen ver uiteen.
Zo heeft de latende leverancier, die nog wel de medewerkers heeft maar niet meer het werk, er baat bij om zoveel mogelijk medewerkers over te laten gaan naar de verkrijgende leverancier. Niet allemaal natuurlijk, de krenten uit de pap wil hij graag behouden.

De verkrijgende leverancier heeft er geen baat bij om alle door de latende leveran- cier aangemerkte medewerkers op te ne- men. Uit eerdere deals heeft hij al meer medewerkers overgehouden dan hem lief is. Maar die krenten uit de pap, die mede- werkers die snappen waar het werk over gaat, die cherries die zoveel van het werk weten dat zij effecten van veranderingen in dat werk kunnen voorspellen én voor- komen, die wil hij wel heel graag hebben.

De gedragscode regelt dat de latende leve- rancier op tijd de gegevens van de mede- werkers aanlevert. Dit is belangrijk. Het laat aanleveren van HR-gegevens is een bekend fenomeen in tweedegeneratie-uitbesteding. Meestal dingt de latende leverancier nog wel mee in de bieding. Door gegevens nog niet aan te leveren heeft hij meer ruimte en tijd om aan cherry picking te doen voor het geval hij de bieding niet overleeft.

Een ander onderdeel van het personele deel in een tweedegeneratieoutsourcing is de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden van de medewer- kers worden vaak bij overgang geharmo-
niseerd. Ook de verkrijgende leverancier wil immers de medewerkers in zijn HR- systemen kunnen opnemen en dat lukt niet als de medewerkers voor hem vreem- de arbeidsvoorwaarden hebben.

Er vloeit altijd wel een afkoop voor de overgaande medewerkers voort uit de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en wie betaalt dat? Linksom of rechtsom: de uitbesteder. De gedragscode regelt (nog) niet dat de uitbesteder aan de harmonisa- tietafel zit. Wel belangrijk, het gaat altijd om grote bedragen.

De gedragscode is een stap in de goede richting, mits deze ook omarmd wordt. Dat gebeurt niet altijd. Ook leden van het platform omarmen (delen van) de ge- dragscode niet of nog niet. Jammer, want dat is niet goed voor de gedragscode en zeker niet goed voor de uitbesteder.

Wij adviseren in ieder geval de gedrags- code toe te passen. Dat helpt een aantal HR-kwesties in een tweedegeneratieout- sourcing goed op te lossen. De praktijk vraagt echter om meer dan de gedrags- code momenteel regelt.

Christine Martens en Ingeborg Steinvoord zijn werkzaam bij Ic2Lead.